Back to All Events

Exhibition Fe af Alex Mørch


Hvordan lyder jern i bunkere?

Det er et af de spørgsmål, som blev besvaret i udstillingen Fe af komponist og billedkunstner Alex Mørch. Det er ikke et spørgsmål, man kan besvare med ord. Man skal opleve svaret. Og hvis du ikke så udstillingen i sommer 2018, så kan du lytte til kunsthallens podcastafsnit om Alex Mørchs udstilling og få en fornemmelse af, hvordan det lød.

Fe er det kemiske symbol for jern i det periodiske system, men det er samtidig et ord, som leder tankerne hen på eventyr og magiske væsner. Et oplagt spørgsmål kunne være: Hvad har udstillingen med feer at gøre? Et svar kunne være, at udstillingen giver os en oplevelse, som tilnærmelsesvis kan kaldes magisk. Magi er på mange måder jernets modsætning. Jern er et konkret, almindeligt og naturligt materiale, som umiddelbart kan synes kedeligt, mens magi er flyvsk, usædvanligt, overnaturligt og spændende. Mørchs udstilling viser os, hvordan det mest almindelige materiale kan blive medium for uventede oplevelser. Det almindelige jern bliver orkestreret på en måde, som gør det ualmindeligt, fascinerende og tillokkende.

Alex Mørch er komponist og billedkunstner. Begge titler bærer en lang historie med sig. Komponisten kender vi nok bedst som pianisten, der nedfælder musikken med blæk på nodeark, men Mørchs kompositioner er opsætninger af robotter, maskiner og lyd. Billedkunstneren kender vi bedst som maleren, der fanger verden ind på sit lærred, men Mørchs billeder er ikke så håndgribelige. Alex Mørch laver installationer med rå materialer og lys. Det er rumlige kompositioner, hvor du som lytter bliver afgørende, da dit lydlige billede ændrer sig alt efter, hvor i rummet du er.

I udstillingen Fe kan du opleve Alex Mørchs særlige måde at være komponist på. Regelbau 411 præsenterer en udstilling skabt til kunsthallens særlige rum og akustik. Mørch udforsker bunkerne og bygger lydmaskiner og -robotter, som indgår i en konstant udviklende komposition. Du kan udforske bunkernes labyrintiske indre og gå på opdagelse i en sanselig komposition af jern, maskiner, lyd og lys. 

Alex Mørch er uddannet fra Dansk Institut for Elektronisk Musik (DIEM) ved Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. Hans værker involverer altid lyd, teknologi og en særlig stemning, som måske bedst kan beskrives med kunstnerens eget efternavn. Interessen for mørke, lys, lyd, rust, dybde, rum og teknologi er afgørende for såvel Regelbau 411 og for Mørchs værker. 

Bunkerne på Thyholm er etableret som en permanent kunsthal for international samtidskunst. Regelbau 411 arbejder med toårige udstillingsprogrammer, som på forskelligvis vil tage udgangspunkt i kunstens relevans for nutiden.  Fe er den første udstilling i Regelbau 411 efter åbningen som kunsthal. Udstillingen starter det indledende toårige udstillingsprogram Orkestration og opmærksomhed, som er støttet af Statens Kunstfond og Struer Kommune. 

De første to år i kunsthallens levetid vil du kunne opleve otte udstillinger med kunstnere fra hele verden. Alex Mørchs udstilling er dermed den første i en række af udstillinger, som på forskelligvis udforsker lyd-, lys- og videokunstens relevans for den menneskelig tilstand i vores nutid. Det er udstillinger som kan gøre os klogere på begreberne orkestration og opmærksomhed.

Orkestration er oprindeligt et ord, som beskriver den proces, der fordeler en musikalsk kompositions stemmer, rytmer og toner på forskellige instrumenter i et orkester. Men begrebet orkestration handler også om, hvordan vores verden er orkestret. Orkestration er et begreb fra lydens univers, som kan gøre os opmærksomme på, hvad der ligger til grund for den verden, vi oplever. Hvordan den er bygget op. Hvordan synlige og usynlige strukturer former vores opfattelse af verden. Det er svært at finde et aspekt af det menneskelige liv i dag, som ikke på en eller anden måder er orkestreret og iscenesat. For eksempel er disse ord en del af vores iscenesættelse af bunkerne på Thyholm som kunsthal og af Alex Mørchs arbejde som en kunstudstilling. Og Alex Mørchs udstilling er en orkestration af objekter, lyde og lys, som ændrer sig alt efter, hvor du retter din opmærksomhed hen. I udstillingen kan du fordybe dig i, hvordan den fysiske orkestrering af objekter har betydning for din oplevelse i rummene. 

Med temaet Orkestration og opmærksomhed vil Regelbau 411 sætte fokus på de to begrebers betydning for menneskers liv i nutidens samfund. Det er et samfund, hvor iscenesættelser og opmærksomhedsøkonomi fylder mere og mere i alt fra billedkunst til politik. I en tid med overfloder af information er opmærksomhed blevet en kostbar ressource, og vi håber, at du vil bruge en del af din tid på at fordybe dig i kunsthallens udstillinger.

Foruden Statens Kunstfond og Struer Kommune er udstillingen af Alex Mørch støttet af Vin & Kunst og El-Jacobsen.

How Does Iron Sound Inside Bunkers?

This question may seem to be pure gibberish but actually, you can get the answer in the exhibition Fe by composer and visual artist Alex Mørch. It is not a question to be answered with words. You must experience the answer. Iron has a certain sound and bunkers have certain acoustics. 

We all know iron. It is everywhere. We know how it looks and how it feels. Indeed, iron is one of the most common chemical element on Earth. Yet, even the things we know best have unknown qualities. We may be surprised how the most common material can give us new experiences. 

Fe is the symbol for iron in the periodic table. Also ”fe” means fairy in Danish, which makes one think of fairytales and magical creatures. An obviuous question would be: What does fairies and this exhibition have in common? One answer might be that this exhibition gives us an experience which could be called magical. Magic is in many ways the opposite of iron. Iron is a concrete, common and natural material which, at first glance, may seem boring. Magic, on the other hand, is erratic, unusual, supernatural and exciting. Mørch’s exhibition shows us how the most common material can become a medium of unexpected experiences. The common iron is orchestrated so that is becomes unusual, fascinating and enticing.

Alex Mørch is a composer and visuel artist. Both titles carry a great legacy. We might know the composer best as a pianist jotting down notes with ink on sheets of music. But Mørch’s compositions are setups of robots, machines and sound. We might know the visual artist best as a painter capturing the natural world on the canvas. But Mørch’s pictures are less palpable. He creates installations of raw material and light. Spatial composition, that is, where you as listener are essential because you change your auditive image by your movements in space. 

In the exhibition Fe you will experience the way in which Alex Mørch is a composer. Regelbau 411 presents an exhibition specifically made for the special site and acoustics of our art centre. Mørch explores the bunkers and builds sound machines and robots which make up an everchanging composition. You will be able to explore the labyrinthine interior of the bunkers and discover an sensuous composition of iron, machines, sound and light. 

Alex Mørch holds a master degree in electronic composition from the Danish Institute of Electronic Musik (DIEM) at the Royal Academy of Musik, Aarhus. His works always involve sound, technology and a certain atmosphere which may be described best with the word darkness. Interests in darkness, light, sound, rust, depth, space and technology is essential both to Mørch’s work and to practice of Regelbau 411. 

The bunkers on the peninsula of Thyholm are established as a permanent art centre of international contemporary art.We operate with two-year exhibition programs, which in different ways will deal with art’s relevance to the present day. Fe is the first exhibition at Regelbau 411. It will open up the initiate two-year program titled Orchestration and Attention, which is supported by the Danish Arts Foundation and Struer Municipality. 

During the first two years of the art centre’s practice you will be able to experience nine exhibitions with artists from around the world. Feis indeed the first in a series of exhibitions exploring the relevance of sound, light and video art to the human condition of the present in different ways. These exhibitions will help us get a better understanding of the concepts of orchestration and attention.

Orchestration is the process of distributing the voices, rhythms and tones of a musical composition to various instruments in an orchestra. But orchestration as a concept is also about how our world is orchestrated. Orchestration is a concept from the sphere of sound which make us aware of what underlies the world we are experiencing. How it is build. How visible and invisible structures shape our perception of the world. It is difficult to find an aspect of human life today, which in one way or another is not orchestrated and staged. For example, these words are part of our staging of the bunkers on Thyholm as an art centre and of Alex Mørch's work as an art exhibition. And Alex Mørch's exhibition is an orchestration of objects, sounds and lights that change depending on where you focus your attention. You can immerse yourself in the exhibition and think about how the physical orchestration of objects has an impact on your experience in the rooms.

With the theme of Orchestration and Attention, Regelbau 411 want to draw attention to the importance of the two concepts for human life in today's society. It is a society in which staging and attention economics are becoming increasingly influential in everything from visual arts to politics. At in time with redundancies of information, attention has become an precious resource and we hope you will spend some of your time immersing yourself in the art centre’s exhibitions.

Earlier Event: July 15
What Lost Elements Can Be Used For?
Later Event: September 30
Exhibition Superhits